Forum Regulamin
Regulamin Regulamin Forum

1. Forum dyskusyjne s?u?y dyskusjom, wymianie do?wiadcze?, informacji, pogl?dów, komentarzy i opinii, w zakresie uwzgl?dnionym w ka?dym z dzia?ów.

2. Tre?ci zamieszczone na forum, z wy??czeniem grup zamkni?tych, s? dost?pne dla ka?dego u?ytkownika sieci Internet.

3. Uprawnienia do pisania i edytowania postów, a tym samym tak?e zak?adania nowych w?tków posiadaj? wy??cznie zarejestrowani u?ytkownicy forum.

4. Ka?da osoba mo?e posiada? tylko jedno konto na forum. Z?amanie tej zasady grozi usuni?ciem wszystkich kont i ca?kowitym zablokowaniem dost?pu do forum.

5. Administracja forum nie gromadzi ?adnych danych osobowych u?ytkowników. W bazach danych rejestrowane s? wy??cznie adresy IP autorów postów, adresy mailowe u?ytkowników forum, oraz dodatkowe informacje podawane przez u?ytkowników podczas rejestracji i widoczne w ich profilu.

Dane, o których mowa powy?ej, mog? by? przekazywane organom uprawnionym ustawowo do ich pozyskiwania w przypadkach prawem przewidzianych (w szczególno?ci policji, prokuraturze, s?dowi).

6. Administrator i moderator udzielaj? u?ytkownikom forum pomocy w wyeliminowaniu problemów technicznych, zwi?zanych z dost?pem i u?ytkowaniem forum.

7. Administrator i moderator nie ponosz? odpowiedzialno?ci za prezentowane tre?ci. Uprawnieni s? jednak do ingerencji w tre?? postów, w przypadkach wynikaj?cych z postanowie? niniejszego regulaminu, jak równie? usuwania, zmiany lub zamykania poszczególnych w?tków.

8. Zabronione jest umieszczanie na forum postów zawieraj?cych tre?ci lub materia?y niezgodne z obowi?zuj?cym prawem RP. Z?amanie tej regu?y mo?e by? przyczyn? natychmiastowego i trwa?ego usuni?cia z listy u?ytkowników (wraz z powiadomieniem organów ?cigania o zaistnia?ym zdarzeniu).

cialis cena http://dzikabanda.pl/levitra-20mg.html http://dzikabanda.pl/meridia-15.html http://dzikabanda.pl/tramal-kupic.html viagra apteka

9. Niedopuszczalne jest prezentowanie wypowiedzi obra?liwych, wulgarnych, obscenicznych, oszczerczych, nienawistnych, zawieraj?cych gro?by, nieetycznych, obra?aj?cych uczucia (w tym uczucia religijne), godz?cych w dobra osobiste, czy te? naruszaj?cych prawo w?asno?ci- posty takie b?d? usuwane. Polemikom podlegaj? pogl?dy i opinie, a nie osoby ich autorów.

10. Prezentowane na forum pogl?dy, opinie i odpowiedzi na pytania wyra?aj? wy??cznie stanowiska autorów postów i nie powinny by? postrzegane jako wi???ce dla kogokolwiek.

http://fontmatrix.be/minoxidil-kirkland/

11. Na Forum obowi?zuje j?zyk polski i tym j?zykiem winni pos?ugiwa? si? jego u?ytkownicy, wykazuj?c si? tak?e dba?o?ci? o poprawno?? gramatyczn? i ortograficzn? wypowiedzi. W skrajnych wypadkach administrator i moderator uprawnieni s? usuni?cia postów ra??co uchybiaj?cych tej regule.

Je?eli zachodzi potrzeba pos?u?enia si? j?zykiem obcym, u?ytkownik powinien do??czy? czytelne i widoczne t?umaczenie (nie dotyczy indywidualnych podpisów).

12. W celu utrzymania porz?dku i przejrzysto?ci forum, jego uczestnicy zobowi?zani s? do przestrzegania ogólnych zasad Netykiety oraz:
a) unikania zb?dnego powielania postów i tematów.
b) umieszczania nowych w?tków w odpowiednich dzia?ach (tematy, posty duplikowane i umieszczane w niew?a?ciwych dzia?ach b?d? usuwane lub przenoszone w odpowiednie miejsce).
c) umiarkowanego korzystania z emotikonów.
d) unikania pisania wyrazów wy??cznie wielkimi literami (chyba, ?e wynika to z zasad ortografii).

13. U?ytkownik ma prawo do posiadania indywidualnego nicka, zamieszczenia w swym profilu awatara i podpisu. Z wy??czeniem nicka i adresu e-mail, pozosta?e elementy zawarte w profilu mog? podlega? zmianom ze strony u?ytkownika.

14. Nazwy u?ytkowników (nicki) nie mog? by? adresami stron www.

15. Awatary nie mog? narusza? praw autorskich, wykorzystywa? logo partii politycznych, organizacji, stowarzysze?, firm b?d? innych podmiotów, posiadaj?cych osobowo?? prawn?. Wielko?? avatara nie powinna przekracza? 8 kilobajtów, za? rozmiar 80x80 pikseli.

16. Podpis w profilu u?ytkownika nie mo?e by? d?u?szy ni? 500 znaków.

17. U?yte w niniejszym regulaminie poj?cia oznaczaj? odpowiednio:
a) Administrator - osoba zarz?dzaj?ca forum, w zakresie jego funkcjonowania (technicznego i merytorycznego), posiadaj?ca równie? funkcj? moderatora ka?dego dzia?u.
b) Moderator - osoba dokonuj?ca czynno?ci merytorycznych w poszczególnych dzia?ach forum. Posiada uprawnienia do zmian (edytowania), usuwania lub blokowania postów/w?tków pozosta?ych u?ytkowników.
c) Post - dowolny ci?g znaków wyra?aj?cy tre??.
d) Awatar (emblemat) - indywidualna wizualizacja graficzna u?ytkownika forum.
e) Emotikony - symbole obrazkowe, umo?liwiaj?ce wyra?enie emocji pisz?cego.
f) IP, adres IP - unikalny, liczbowy ci?g identyfikuj?cy komputer w sieci Internet.

18. Regulamin niniejszy obowi?zuje od momentu jego opublikowania. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany staj? si? obowi?zuj?ce w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Warunki Rejestracji Administratorzy i moderatorzy podejm? starania maj?ce na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obra?liwe materia?ów jak najszybciej, jednak?e nie jest mo?liwe przeczytanie ka?dej wiadomo?ci. Zgadzasz si? wi?c, ?e zawarto?? ka?dego postu na tym forum wyra?a pogl?dy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomo?ciami pisanymi przez nich) i nie ponosz? oni za te tre?ci odpowiedzialno?ci.


http://belgiquepharmacie.be/acheter-sustanon/

Zgadzasz si? nie pisa? ?adnych obra?liwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawieraj?cych gro?by i innych materia?ów, które mog? by? sprzeczne z prawem. Z?amanie tej zasady mo?e by? przyczyn? natychmiastowego i trwa?ego usuni?cia z listy u?ytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich w?adz). Aby wspomóc te dzia?ania rejestrowane s? adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomo?ci, ?e webmaster, administrator i moderatorzy tego forum maj? prawo do usuwania, zmiany lub zamykania ka?dego w?tku w ka?dej chwili je?li zajdzie taka potrzeba. Jako u?ytkownik zgadzasz si?, ?e wszystkie informacje, które wpiszesz b?d? przechowywane w bazie danych. Informacje te nie b?d? podawane bez twojej zgody ?adnym osobom ani podmiotom trzecim, jednak?e webmaster, administrator i moderatorzy nie b?d? obarczeni odpowiedzialno?ci? za w?amania hackerskie prowadz?ce do pozyskania tych danych.

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawieraj? ?adnych informacji, które poda?e? i s?u?? jedynie u?atwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz has?a (i dla przes?ania nowego has?a, gdyby? zapomnia? stare).

Zgoda Zaakceptuj regulamin forum.

Copyright © 2021 forum frontis. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.